تغذیه

دبستان صالح المهدی با استفاده از مواد غذایی تازه و به روز در دو وعده صبحانه و نهار از کودکان پذیرایی می نماید.

برنامه غذایی

تغذیه مناسب نقش بسیار مهمی در رشد و تکامل کودکان ایفاء می کند، با تغذیه مناسب خطر مشکلات سلامتی در آینده کاهش پیدا می کند و می توان از بیماری های زود هنگام و خطرات جلوگیری کرد.

“برنامه غذایی بصورت ماهانه به روز می شود”

تغذیه ی بهمن ماه ۹۷

تاریخ ایام صبحانه نهار
۹۷/۱۱/۰۱ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و زرشک پلو با مرغ و سالاد
۹۷/۱۱/۰۲ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و قورمه سبزی
۹۷/۱۱/۰۳ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و سبزی پلو با ماست
۹۷/۱۱/۰۴ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————-
۹۷/۱۱/۰۵ جمعه ————- ————-
۹۷/۱۱/۰۶ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۱/۰۷ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و لوبیا پلو و ماست
۹۷/۱۱/۰۸ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و کوکو سبزی با بستنی
۹۷/۱۱/۰۹ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و خورشت قیمه
۹۷/۱۱/۱۰ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و جوجه کباب با سالاد
۹۷/۱۱/۱۱ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————-
۹۷/۱۱/۱۲ جمعه ————- ————-
۹۷/۱۱/۱۳ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۱/۱۴ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و عدس پلو و ماست
۹۷/۱۱/۱۵ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین آبگوشت
۹۷/۱۱/۱۶ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و شوید پلو با مرغ و ماست
۹۷/۱۱/۱۷ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و خورشت کرفس
۹۷/۱۱/۱۸ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————-
۹۷/۱۱/۱۹ جمعه ————- ————-
۹۷/۱۱/۲۰ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۱/۲۱ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته فرنگی و عدس پلو با ماست
۹۷/۱۱/۲۲ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو وکتلت و بستنی
۹۷/۱۱/۲۳ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و مرغ لا پلو با ماست
۹۷/۱۱/۲۴ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل با استامبولی
۹۷/۱۱/۲۵ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————-
۹۷/۱۱/۲۶ جمعه ————- ————-
۹۷/۱۱/۲۷ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۱/۲۸ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ جو و سالاد الویه با بستنی
۹۷/۱۱/۲۹ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و جلو کباب با دوغ
۹۷/۱۱/۳۰ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ ورمیشل و سبزی پلو با ماست

 

 

برنامه غذایی دی ماه ۹۷

تاریخ ایام صبحانه نهار
۹۷/۱۰/۰۱ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۰/۰۲ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و عدس پلو و ماست
۹۷/۱۰/۰۳ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و زرشک پلو با مرغ و سالاد
۹۷/۱۰/۰۴ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و قورمه سبزی
۹۷/۱۰/۰۵ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و سبزی پلو با ماست
۹۷/۱۰/۰۶ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————–
۹۷/۱۰/۰۷ جمعه ————– ————–
۹۷/۱۰/۰۸ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۰/۰۹ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و لوبیا پلو و ماست
۹۷/۱۰/۱۰ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و کوکوسبزی با بستنی
۹۷/۱۰/۱۱ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و خورشت قیمه
۹۷/۱۰/۱۲ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و جوجه کباب با سالاد
۹۷/۱۰/۱۳ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————–
۹۷/۱۰/۱۴ جمعه ————– ————–
۹۷/۱۰/۱۵ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۰/۱۶ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و عدس پلو و ماست
۹۷/۱۰/۱۷ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین آبگوشت
۹۷/۱۰/۱۸ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و شوید پلو با مرغ و ماست 
۹۷/۱۰/۱۹ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و خورشت کرفس
۹۷/۱۰/۲۰ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————–
۹۷/۱۰/۲۱ جمعه ————– ————–
۹۷/۱۰/۲۲ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۰/۲۳ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته فرنگی و عدس پلو با ماست
۹۷/۱۰/۲۴ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و کتلت و بستنی
۹۷/۱۰/۲۵ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و مرغ لا پلو با ماست
۹۷/۱۰/۲۶ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل با استامبولی و سالاد
۹۷/۱۰/۲۷ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————–
۹۷/۱۰/۲۸ جمعه ————– ————–
۹۷/۱۰/۲۹ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۰/۳۰ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ جو و سالاداولویه با بستنی

برنامه غذایی آذر ۹۷

تاریخ ایام صبحانه نهار
۹۷/۹/۱ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین —————–
۹۷/۹/۲ جمعه —————– —————–
۹۷/۹/۳ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۹/۴ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و عدس پلو و ماست
۹۷/۹/۵ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو وزرشک پلو با مرغ و سالاد
۹۷/۹/۶ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و قورمه سبزی
۹۷/۹/۷ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و سبزی پلو با ماست 
۹۷/۹/۸ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین —————–
۹۷/۹/۹ جمعه —————– —————–
۹۷/۹/۱۰ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۹/۱۱ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و لوبیا پلو و ماست
۹۷/۹/۱۲ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و کوکو سبزی با بستنی
۹۷/۹/۱۳ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و خورشت قیمه
۹۷/۹/۱۴ چهار شنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و جوجه کباب با سالاد
۹۷/۹/۱۵ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین —————–
۹۷/۹/۱۶ جمعه —————– —————–
۹۷/۹/۱۷ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۹/۱۸ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و عدس پلو و ماست
۹۷/۹/۱۹
دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین آبگوشت
۹۷/۹/۲۰ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و شوید پلو با مرغ و ماست
۹۷/۹/۲۱ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و خورشت کرفس
۹۷/۹/۲۲ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین —————–
۹۷/۹/۲۳ جمعه —————– —————–
۹۷/۹/۲۴ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۹/۲۵ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته فرنگی و عدس پلو با ماست
۹۷/۹/۲۶ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و کتلت و بستنی
۹۷/۹/۲۷ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و مرغ لا پلو با ماست
۹۷/۹/۲۸ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل با استامبولی و سالاد
۹۷/۹/۲۹ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین —————–
۹۷/۹/۳۰ جمعه —————– —————–

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما